Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

De geschiedenis van ons drinkwater

Weet u hoe belangrijk water voor ons lichaam en voor onze gezondheid is?

Hoe zuiverder het water is wat we gebruiken, hoe zuiverder het lichaam zelf en daarmee ook uw gezondheid is.

Laten we even kijken hoe het gesteld is met de bronnen waaruit ons drinkwater gewonnen wordt.

Van het totaal aanwezige water op de wereld is slechts 3% zoet. Hiervan is minder dan 1% oppervlaktewater. Juist daarop zijn wij aangewezen voor de winning van ons drinkwater. Ca. 65% van dit zoete, voor consumptie bestemde water wordt gewonnen uit de grond (grondwater) en ca. 35% wordt gewonnen uit rivieren en meren (oppervlaktewater).

Al het water dat er op dit moment op de wereld is, is hetzelfde water dat er in het begin ook al aanwezig was. Er is geen water bijgewonnen en er is ook geen water verloren gegaan. Al vanaf het begin beschrijft het water op de wereld een eeuwigdurende kringloop. Dat houdt dus in dat al duizenden jaren hetzelfde water wordt gebruikt. Het water dat bijv. 200 jaar geleden verbruikt en vervuild in het toenmalige riool werd geloosd gebruiken wij thans voor consumptie.

De constante watercyclus van de natuur laat steeds hetzelfde water rond onze planeet circuleren.

Het voor consumptie bestemde water passeert tijdens de waterkringloop vele stations. Hiertoe kunnen we o.a. rekenen: neerslag, oppervlaktewater, grondwater, waterwinning, waterzuivering, watergebruik en riool. Veel van deze stations staan onder voortdurende invloed van het menselijk bestaan en de menselijke activiteiten op aarde.

Een invloed die zo sterk is dat deze zeer bepalend is voor de kwaliteit van het voor consumptie bestemde water.

Denk bij "neerslag" maar aan de luchtverontreiniging, waardoor veel water als zure regen onze zoetwaterbronnen vult.

Denk bij "oppervlaktewater" maar aan de veelvuldige lozingen van uiterst giftige stoffen, zware metalen, chemicaliën, koolwaterstoffen, etc.

Denk bij "grondwater" maar aan bemesting, nitraten, herbiciden, pesticiden en insecticiden die dieper en dieper de bodem indringen.

Denk bij "waterzuivering" maar aan de toevoeging van chemicaliën aan het water om in het water voorkomende bacteriën scheikundig te doden.

En denk bij "watergebruik" maar aan de vele milieubelastende stoffen die met het water in het riool verdwijnen.

Reeds in 1984 meldde het New Yorker Magazine dat we door bovengenoemde invloeden een ware mengelmoes van chemicaliën in het drinkwater aantreffen die het hele alfabet omvatten.

Er zijn wel 65.000 organische verbindingen die op een haast onbegrijpelijke manier met elkaar reageren en op elkaar inwerken. Hieronder vinden we talloze pesticiden, herbiciden, insecticiden, chloororganische stoffen en organische carcinogenen (samenstellingen waarvan we weten dat ze kankerverwekkend zijn en genetische afwijkingen veroorzaken), bacteriën, virussen, koortsverwekkers, radioactief afval, zwammen, detergenten, natrium, hormonen, nitraten, medicijnresten en opgeloste anorganische stoffen. Er zijn ook sporen gevonden van asbest, koper, lood en arsenicum.

Waar ook het grondwater en andere reservoirs zijn onderzocht, de aanwezigheid van alarmerende hoeveelheden giftige, kankerverwekkende chemicaliën blijven opduiken.

Herhaalde waarschuwingen van milieudeskundigen gedurende vele jaren zijn bevestigd door verschillende studies en verslagen van de regering. Veel stoffen waarvan men eerst dacht dat ze veilig waren, blijken een gevaar voor de gezondheid te zijn, zelfs als ze in zeer lage concentraties voorkomen. Vele organische chemicaliën zijn smaak- en reukloos en kunnen zonder gevoelige instrumenten niet ontdekt worden. Bij toediening veroorzaken zulke chemicaliën lichamelijke afwijkingen als blindheid, huidirritaties, duizeligheid, misselijkheid en aantasting van het centrale zenuwstelsel.

"Er zijn tegenwoordig duizenden giftige chemicaliën in omloop. Elk jaar ontstaan er weer nieuwe en vele ervan dringen zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater door. Enkele chemicaliën die we in het drinkwater aantreffen veroorzaken kanker, genetische afwijkingen en mismaaktheden bij de geboorte", aldus het EPA Report 1972-76.

 

Hoe worden onze drinkwatervoorzieningen verontreinigd?

 

Grondwater:

De verontreiniging van grondwater begint al met de zure regen die in de bodem dringt en giftige stoffen, zware metalen en radioactief afval meesleept naar de ondergrond. Zelfs diepe grondwaters worden vandaag de dag bedreigd.

 Chemicaliën die door de industrie de lucht in worden geblazen zijn de eerste vervuilers van ons water. In sommige gebieden is het regenwater daardoor zo zuur geworden dat het op het moment dat het de grond raakt niet meer voor consumptie geschikt is. En dat terwijl een regendruppel op het moment dat ze gevormd wordt de meest zuivere vorm van water is.

Erger nog is de vervuiling door het gebruik van kunstmeststoffen en drijfmest. Veel grondwater vertoont daardoor in toenemende mate nitraten, kalium en fosfaten. Dr. B.J. Blaauboer, toxicoloog aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, stelt: "We moeten ons ernstig zorgen maken over het Nederlandse drinkwater. Het probleem van de nitraatverontreiniging gaat verder dan de grens van het eigen erf".

Ook het kopergehalte geeft problemen. Deze verontreiniging is onherstelbaar. De moderne landbouw is verantwoordelijk voor het doorsijpelen van insecticiden, herbiciden en fungiciden in de bodem.

Verder is er de vervuiling door chemische stoffen, zoals olie en zuren, ten gevolge van ongevallen en rampen. Olie, eenmaal aanwezig in de ondergrond, is blijvend en moeilijk te verwijderen. Denk ook aan de vervuiling door het gebruik van wegenzout in de winter.

Allerlei industrieën vervuilen met hun afvalwater ook het grondwater, aangezien er een continue wisselwerking is tussen grond- en oppervlaktewater. Door de trage verplaatsing van water in de ondergrond zorgen de in vroegere jaren roekeloos gestorte afvalstoffen pas vandaag en in de toekomst voor echte problemen. Prof. Dr. Heyendrickx van het laboratorium voor Toxicologie, Rijksuniversiteit te Gent zegt: "Toxisch chemisch afval van de industrie is de grootste bedreiging voor ons drinkwater van morgen".

 

Oppervlaktewater:


In oorlogstijd werden vroeger de drinkwaterbronnen van de tegenpartij met opzet vergiftigd, om op die manier de vijand klappen toe te brengen. Thans worden in vredestijd de drinkwaterbronnen van buurlanden zonder aarzeling ernstig met toxische stoffen belast. De meeste rivieren zijn immers verworden tot open riolen van de industrie. Tot ca. vijftig jaar geleden was er met het oppervlaktewater nog niets fataals aan de hand. In de Rijn viste men in het verleden nog op zalm en konden de rivieren het inkomende vuil nog verwerken door hun zelfreinigend vermogen. Ook de waterkwaliteit van stuwmeren en spaarbekkens loopt achteruit.

Thans staan de waterleidingbedrijven voor de vrijwel onmogelijke taak om het voor de mens ronduit gevaarlijke oppervlaktewater te zuiveren tot drinkbaar water.

De Rijn bracht al in 1980 naar ons land mee:

 

16.000

Kg

Kwik

322.000

Kg

Arseen

80.000

Kg

Cadmium

89.0000

Kg

Koper en lood

1.200.000

Kg

Olie

8.900.000

Kg

Fenolen

400.000

Kg

cholinesterase

48.000

Kg

 Hexachloorbenzeen

3000

Kg

 Benzopyreen

4000

Kg

 PCB's

 

En de lijst kan zo nog door gaan.

Rivierwater zal door lozingen van industrieel en stedelijk afvalwater van zoet water verworden tot brak water. De riolen brengen massa's huishoudafvalstoffen, waaronder resten van medicijnen en hormoonpreparaten in de waterlopen. Zo doden onze wasmiddelen het leven in beken en sloten. De industrie loost een eindeloze waaier aan milieuvreemde stoffen.

De afvalbergen besmetten niet alleen direct het grondwater, maar indirect ook het oppervlaktewater. Landbouwsproeistoffen (pesticiden, herbiciden, insecticiden) en meststoffen (kunstmest, drijfmest) verontreinigen de afwateringen. De industriële chemische verontreiniging ontneemt het water de broodnodige zuurstof. Water dat bij de koeling van kerncentrales werd opgewarmd, is een voedingsbodem voor de bacterie die botulisme veroorzaakt.

Men spoorde reeds 2.000 organische microverbindingen in oppervlaktewater op. In water zitten echter ook heel veel onbekende stoffen, die ook tot in het drinkwater blijken door te dringen. Dr. H.J. Kool van het Nederlands Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, ontdekte in 1983 dat in elke liter drinkwater ca. 10 mg. van dergelijke verontreiniging zit. Dr.S.M. van der Gaag van het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen in Nederland zei: "Ca. 10% van de stoffen die in het rivierwater aanwezig zijn kunnen we een naam geven en voor de rest van de stoffen weten we het eigenlijk niet". Wat die stoffen voor onze gezondheid betekenen weet men dus ook niet, maar ze zitten wel in het water!

Het afvalwater van de industrie mag dan wel steeds beter gezuiverd worden, juist de gevaarlijkste stoffen blijven in het water omdat het nog te moeilijk of te duur is om ze eruit te krijgen. Aan de lijst van duizenden chemische stoffen die in water kunnen voorkomen worden er dagelijks vele nieuwe toegevoegd zonder hun precieze uitwerking te kennen, zeker niet in combinatie met de al aanwezige stoffen. Men loost zonder te beseffen wat en wanneer iets gevaarlijk is. Dat men dikwijls uit dit moordende water nog drinkwater kan brouwen is een gigantische prestatie.

Velen, zo niet massa's mensen, zijn in de veronderstelling dat het water na zuivering door de waterleidingbedrijven veilig is voor de gezondheid. Men wordt hierin veelal gesterkt door informatie die regelmatig door de brievenbus glijdt over ons "beste" drinkwater. Er wordt dan verwezen naar de zuiveringsprestaties. Voor de zuivering van water gelden immers normen en daar voldoen de meeste waterleidingbedrijven ruimschoots aan. Het drinkwater wordt daarom ronduit goed en veilig voor de gezondheid genoemd. De gewone burger weet echter weinig van de politiek achter, en de effectieve waarde van de huidige waterzuiveringsnormen.

 

Een aantal feiten op een rijtje:

De drinkwaternormen zijn slechts vastgesteld op grond van de financieel en technisch haalbare mogelijkheden van zuivering en niet op basis van de optimale gezondheidsnormen.

Diverse medici drinken om die reden geen kraanwater meer en in veel ziekenhuizen en verzorgingscentra is het al een gewoonte om leidingwater niet langer als drinkwater te gebruiken.

 

Economische belangen:

Er gaan grote economische belangen schuil achter deze problematiek, sommige zaken worden zelfs op hoger niveau angstvallig geheim gehouden. Immers, als de zuiveringsnormen bijgesteld zouden worden naar gezondheidscriteria, dan zouden veel industriëlen totaal nieuwe, onbetaalbare zuiveringsinstallaties moeten laten bouwen voor het afvalwater dat men loost, hetgeen zou leiden tot een vlucht van deze economiebepalende giganten naar landen waar minder strenge zuiveringsnormen gelden. En dit voorkomt een overheid kennelijk liever dan dat zij vasthoudt aan zo hoog mogelijke maatstaven ten behoeve van de volksgezondheid. Om die reden worden deze zaken nooit breed in de media onder de aandacht gebracht en wordt er zo positief mogelijk over ons drinkwater geschreven. Vooral het feit dat het drinkwater in Nederland zoveel zuiverder van kwaliteit is dan in de meeste andere Europese landen wordt daarbij veelvuldig als bekrachtigend motief aangevoerd. Daaruit valt wel af te leiden hoe schadelijk het leidingwater in die landen voor de gezondheid is, maar niet hoe goed dat dit in Nederland is.

 

Hoe wordt ons water gezuiverd? 

Vanuit watervoorziening reservoirs wordt het water getransporteerd naar plaatselijke waterleidingbedrijven voor verdere behandeling of filtering. Indien nodig worden daar chloor, ammonia en ander stoffen aan het water toegevoegd om bacteriën en ziektes die door water overgebracht worden (zoals tyfus en cholera) uit te bannen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de toevoeging chloor zich verbindt met organische stoffen in het water tot o.a. het kankerverwekkende trihalomehanes. Het risico voor bepaalde types van kanker (rectum, dikke darm en blaas) worden in verband gebracht met het gebruik van gechloreerd water. In de Verenigde Staten wees onderzoek in 1981 uit dat de kans op kanker bij degenen die gechloreerd water drinken 44% hoger is. Datgene wat gebruikt wordt om bacteriën in het water te doden wordt juist een water verontreiniger.

Een ander punt is dat chloor bacteriën wél doodt maar niet verwijdert. Dode bacteriën (pyrogenen) veroorzaken koorts en ingewandstoornissen. Bovendien is er nog de theorie dat bij het doden van bacteriën ook de daarin aanwezige virussen vrijkomen.

Vanuit dat oogpunt gezien is het niet verwonderlijk dat virale besmettingen de laatste tientallen jaren zo zeer zijn toegenomen. Tevens wordt bij de drinkwaterzuivering tonnen kalk en aluminiumsulfaat gebruikt. Dit ter ontzuring en ontijzering van het water.

Na de behandeling van oppervlaktewater tot drinkwater treffen we dus water aan dat zeer verschilt van het oorspronkelijke natuurlijke water, de enige vorm van water dat voor het lichaam onmisbaar is. Via filters zoekt het behandelde water zijn weg door het waterleidingsysteem waar het water weer in contact komt met elementen in de buizen zoals lood, cadmium, asbest, etc. In veel gevallen draagt het watervoorziening systeem bij aan vervuiling van ons drinkwater.

 

Betekent dit dan dat de waterleidingbedrijven hun taken niet serieus genoeg nemen?

Absoluut niet! Met uiterste krachtinspanning roeit men met de riemen die men heeft!!!

 

De bestaande zuiveringstechnieken zijn echter niet meer opgewassen tegen de

hedendaagse verontreiniging van het water.

Van een directeur van het Drinkwaterbedrijf Rotterdam het volgende citaat: "Het Nederlandse drinkwater wordt op termijn bedreigd door giftige verontreinigingen, die niet zijn op te sporen en dus ook niet kunnen worden uitgefilterd. Het komt in toenemende mate voor dat grote afvallozende bedrijven zelf niet weten welke gevaarlijke stoffen ze precies in het oppervlakte-water brengen. Dat is een bedreiging voor een derde deel van de drinkwatervoorziening in ons land. De kwaliteit van het drinkwater in ons land wordt ernstig bedreigd door zware metalen. Bovendien zijn de huidige analyse- en zuiveringstechnieken niet opgewassen tegen virussen, bacteriën en bepaalde zware landbouwvergiften. Er zijn ca. 300 stoffen bekend, die via het industrieel bedrijfsleven in de Nederlandse rivieren terechtkomen. Ca. 220 daarvan zijn in de laboratoria van drinkwaterbedrijven niet aan het licht te brengen. De bestaande filtermethoden zijn daartoe absoluut ontoereikend. Met name de bestaande, organische, filtermethoden zijn daartoe niet geschikt. Organische microverontreinigingen zijn niet of nauwelijks op te sporen omdat ze in te geringe hoeveelheden voorkomen. Niettemin zijn ze op termijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid.".

Verder zijn de waterleidingbedrijven ook afhankelijk van de maatregelen die van overheidswege genomen worden. Als we echter bedenken dat de overheid tegen elke prijs wil voorkomen dat er in het land onrust ontstaat over de drinkwaterkwaliteit, is het te verklaren waarom men, ondanks alle ernst, geen snelle en afdoende maatregelen treft. Het is zoals een directeur van Waterleidingmaatschappij Drenthe stelde:"Ik ben in feite geheel machteloos en afhankelijk van de snelheid waarmee de politiek effectieve maatregelen neemt. Het gaat allemaal zo ontzettend traag. Ondertussen sijpelt allerlei vuiligheid gewoon door in het drinkwater. Het idee is altijd; dat het niet zo'n vaart zal lopen, het loopt echter wél zo'n vaart".

 

Zuiver drinkwater, waarom zo belangrijk!

We hebben gezien dat het belangrijk is om onze drank met zorg te kiezen. Natuurlijk water is het zuiverste, zeldzaamste en gunstigste voor de gezondheid. Met echt zuiver water brengen we onze lichaamscellen in een optimale conditie. Dit "lege" water zuivert de ballaststoffen uit ons lichaam en verhindert aldus een slecht functioneren van onze organen. Water is de drager, zijn kwaliteit bepaalt de effectiviteit van alle verdere levensprocessen. Zal echter ons leidingwater, dat zelf al belast is met vele schadelijke stoffen, in staat zijn ons lichaam te zuiveren? Integendeel, het voert juist een stroom van vergiftigde stoffen aan!

Dr. J.F. Thie zegt:"We zijn afhankelijk van de vloeistofstroming in onze verschillende lichaamssystemen. Elke levende cel heeft water nodig, net zoals hij voedingsstoffen en zuurstof behoeft. Water reageert als een oplosmiddel in ons lichaam en hoe zuiverder dit water is, vrij van mineralen en smetmiddelen, des te meer lichaamsafvalstoffen er in opgelost kunnen worden en des te meer voedingsstoffen het naar onze lichaamscellen kan vervoeren".

Prof. Vlés zegt in dit verband: "Water is belangrijk voor wat het meeneemt, niet voor wat het meebrengt".


De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) stelt: "De gezondheid van de volkeren hangt af van zuiver water, niet van het aantal ziekenhuizen".


Prof. Dr. M. Cokelaere zegt: "Gezond water zou geurloos, kleurloos en smakeloos moeten zijn en zo zuiver mogelijk. De benodigde voedingsbestanddelen nemen we op uit voedsel en andere dranken. Daarom is het zuiverste water het gezondste".


Onder normale omstandigheden moeten we dus 6 a 8 glazen water per dag drinken, zo

zuiver mogelijk. Koffie, thee, vruchtensap,melk en ander vloeistoffen tellen niet mee! Deze worden in ons lichaam immers als voedsel verwerkt, terwijl ons lichaam behoefte heeft aan water. We kunnen water niet door andere vloeistoffen vervangen, net zoals we de accu van onze auto niet met melk kunnen vullen of een strijkijzer met tomatensap.

 

Verbeter de kwaliteit van uw leven door de kwaliteit van uw drinkwater

In het voorgaande hebben we gezien dat echt zuiver water één van de belangrijkste dingen is voor een gezond, goed werkend lichaam. We hebben ook gezien dat de huidige zuivering van leidingwater ontoereikend is voor veilig, naar gezondheidsnormen geschikt drinkwater. Als u het voorgaande goed hebt gelezen zult u ook begrijpen dat het niet eenvoudig is om over zulk drinkwater te beschikken. Hoe verkrijgt men dergelijk drinkwater? Hoe komt u aan zulk drinkwater? Hiervoor is een zuiveringsmethode voorhanden die werkt met het principe van omgekeerde osmose.

Op vrij eenvoudige wijzen kan iedereen over zuiver drinkwater beschikken. Dit is mogelijk geworden door de vinding van een kleine zuiveringsinstallatie die particulier aangebracht wordt op iemands eigen waterleidingnet. De installatie kan bijv. worden geplaatst in een van de aanrechtkastjes. Bij deze waterzuiveringsinstallatie wordt de term "omgekeerde osmose" genoemd. De kracht van deze installatie zit in de wijze van zuiveren, en die berust op de techniek van omgekeerde osmose.

Om de term "omgekeerde osmose" te verstaan moet eerst duidelijk zijn wat de term "osmose" inhoudt. Door osmose dringt zuurstof door de wanden van onze longblaasjes heen en wordt het vervolgens in ons bloed wordt opgenomen. Door osmose nemen wortels van planten water en voedingsstoffen op. Osmose treedt op als twee oplossingen met verschillende concentraties gescheiden worden door een membraan. Op basis van natuurlijke aantrekkingskracht dringt de vloeistof met de laagste concentratie van stoffen zich dan door dit membraan heen en beweegt zich dan in de richting van de oplossing met de hoogste concentratie.

Bij omgekeerde osmose gaat het precies andersom. Toegepast op waterzuivering zien we bij omgekeerde osmose dat leidingwater (hoogste concentratie), onder druk van de waterleiding, door een semi-doorlaatbaar membraan (osmosemembraan) geperst wordt. Daardoor dringen de zuivere watermoleculen door het osmosemembraan en ontstaat er water met een lagere concentratie aan belastende stoffen. Dit is het zuivere water. Het water met de verontreiniging dat voor het osmosemembraan achterblijft wordt direct afgevoerd naar het riool. Omgekeerde osmose verwijdert giftstoffen, bacteriën, pyrogenen, samenstellingen, carcinogenen, pesticiden, herbiciden, insecticiden, detergenten, radioactieve stoffen, anorganische mineralen, medicijnresten, hormonen, enz.

Er zijn verscheidene soorten filters en zuiveraars op de markt die het leidingwater zouden ontdoen van de giftige inhoud, o.a. koolstoffilters en waterkannen. Deze hebben stuk voor stuk slechts een beperkte werking; bijv. het uitfilteren van alleen chloor of slechts een ontkalking van het leidingwater. De enige vorm van een totale, werkelijke en naar gezondheidscriteria volkomen zuivering van het leidingwater wordt gerealiseerd met omgekeerde osmose.

 

De aanschaf van zo'n zuiveringsinstallatie is, opwegend tegen de belangen van een gezond bestaan, niet anders dan een investering in uw eigen lichaam en gezondheid. Vooral met kleine kinderen, die van meet af met "zuiver" water kunnen beginnen, zou deze investering één van de meest waardevolle zijn die u in uw hele leven kunt doen!

 

Werken aan écht water: een levensbelangrijke noodzaak, voor nu en voor later!

Bron: Pure Water.

 

Meer weten over gezond en schoon water? Vraag informatie aan door het contactformulier in te vullen met de vermelding "Info Pure Water" en wij sturen het zo snel mogelijk naar u toe. (Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.)

 

Lees hier over het belang van schoon water in combinatie met Keltisch zeezout en de voordelen voor uw gezondheid!

 

Lees hier over het belang van water voor alle leven.

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com